การจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาสุภาพ 2565

โรงพยาบาลวังหิน ได้ดำเนินโครงการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระยะ 3 ปี พ.ศ 2564-2566 และแผนปฏิบัติการ 2565 ระหว่างวันที่ 8,11,12 ตุลาคม2565 โดยมีนายแพทย์ธนการ ชมาฤกษ์(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts