โรงพยาบาลวังหิน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่น นางชื่นจิตร ชาญจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (วิทยากร ) นางภิญญาภัค บุญยมานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ผู้รับผิดชอบโครงการ)