ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เครื่อนที่ (Portable)

ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Ma จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 13.00 น.

Related Posts