ประชุม คปสจ สัญจร ครั้งที่๒/๒๕๖๔

๒๕กุมภาพันธ์๒๕๖๔ โรงพยาบาลวังหินได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts