๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน)
นายอรรถวุฒิ ชารีผล (ประธาน คปสอ.วังหิน)
ร่วมประชุม คปสจ.สัญจรครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์๑ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ