รประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

วันที่ 14 พฤษภาค 2564 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลวังหินได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ( คปสอ.วังหิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีนายอรรถวุฒิ ชารีผล ประธาน คปสอ.วังหิน(สาธารณสุขอำเภอวังหิน) เป็นประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ทั้ง หมด เป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือวางแผนและรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts