รับนิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ.วังหิน

#รับนิเทศงานนายไพฑูรย์ แก้วภมร เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ.วังหิน ในการนี้มีนายอรรถวุฒิ ชารีผล สาธารณสุขอำเภอวังหิน ประธาน คปสอ.วังหิน นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลวังหิน ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts