๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน)พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่๑๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี