วันพฤหัสบดี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง นายอนุสรณ์ แสงกล้า (นายอำเภอวังหิน) ประธานที่ประชุม