๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓โรงพยาบาลวังหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี