๕ สิงหาคม๒๕๖๓ งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน ลดพุง ลดโรค DPAC ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน