โรงพยาบาลวังหิน จัดอบรมหลักสูตร HA305 การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน