อบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม นางรัตนา ทานกระโทก (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วิทยากร นางสาวประกาย หมายมั่น (เภสัชกรชำนาญการ)

Related Posts