โครงการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจาจรและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ New normal

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดอบรมควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจราจรและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ New normal เครือข่ายสุขภาพอำเภอวังหิน แบ่งการจัดอบรมเป็น สามรุ่น มีวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน 1.นายแพทย์นภัส แสงอุทัย (นายแพทย์ปฏิบัติการ) 2.นายแพทย์เอกวุฒิ มั่นคง (นายแพทย์ปฏิบัติการ) 3.แพทย์หญิงปานเนตร ราชประสิทธิ์ (นายแพทย์ปฏิบัติการ) นางกัลยา ทัดเทียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน) ผู้ดำเนินโครงการ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน และเครือข่ายสุขภาพอำเภอวังหินเป็นผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน

Related Posts