นายอุดร สีหบุตร (หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) ประธานเปิดการอบรม