โรงพยาบาลวังหิน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จัดอบรมเชิงปฏิบัตอการโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังหิน