โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ได้มอบหมายให้นายสมาน อารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบและเข้าใจถึงภัยร้ายจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ตลอดจนวิธีการลด ละ เลิกบุหรี่ นางสาวประกาย หมายมั่น เภสัชกรชำนาญการ (วิทยากร) นางสาวภรภัสสรณ์ วิเชียรนิธิโชติ (วิทยากร) นางสาวน้ำฝน ใสกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)