EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Nuttakit
Posted in ITA

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:00 น.

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1. ทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Posted in ITA

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Nuttakit
Posted in ITA

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:00 น.

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ต.ค.63-ธ.ค.63
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.3 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 1
3.3 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2

Posted in ITA

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Nuttakit
Posted in ITA

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:00 น.

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted in ITA

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Nuttakit
Posted in ITA

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:00 น.

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

Posted in ITA

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Nuttakit
Posted in ITA

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:00 น.

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. มีคำสั่งข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีกรเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)
 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Posted in ITA

รับรางวัล Claim Award2020

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน)พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่๑๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

รับบริจาคโลหิต

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน)ได้สนับสนุนส่งทีมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล และทีมรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอวังหิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

โรงพยาบาลวังหิน โดยการนำของนายแพทย์ ธนกร ชมาฤกษ์(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) ประธานในการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น

นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน)พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) 
จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โรงพยาบาลวังหินได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเเภอวังหิน ครั้งที่๑๐/๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ แสงกล้า (นายอำเภอวังหิน) และคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน