การจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาสุภาพ 2565

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

โรงพยาบาลวังหิน ได้ดำเนินโครงการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระยะ 3 ปี พ.ศ 2564-2566 และแผนปฏิบัติการ 2565 ระหว่างวันที่ 8,11,12 ตุลาคม2565 โดยมีนายแพทย์ธนการ ชมาฤกษ์(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4

Nuttakit
Posted in ITA

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลวังหิน ปี 2564

 • นโยบายการจัดการคุณภาพ
 • กระบวนการคุณภาพ
 • ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ
 • การกำหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 • การจัดการมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป, มูลฝอยติดเชื้อ, วัสดุและกากของเสียอันตราย)
 • การจัดการน้ำเสีย     
 • การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค        
 • การจัดการระบบส่องสว่าง     
 • การจัดการมลพิษทางเสียง      
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศ   
 • การลดปริมาณของเสีย
 • การจัดการด้านพลังงาน
 • การจัดการด้านความปลอดภัย
 • กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • การอบรมบุคลากร
 • สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร
 • การจัดการแบบแปลนแผนผังงานระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องที่ให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ
 • คุณภาพของระบบไฟฟ้า
 • การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • ระบบก๊าซทางการแพทย์
 • พื้นที่กำเนิดรังสี
 • การจัดหาและติดตั้งของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • การใช้งานและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • การซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • การยกเลิกการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • การบริหารจัดการ
 • กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
 • กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและญาติ
 • ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการห้อง Data Center
Posted in ITA

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันนี้ เวลา 08.30น.โรงพยาบาลวังหินได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ Care Manager” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินโครงการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันนี้เวลา 09.30น.นายสมาน อารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม)ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน เป็นประธานเปฺิดการจัดอบรม “โครงการพัฒนาระบบริการศูนย์พึ่งได้” อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16,17,18 มิ.ย 2564 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหินวิทยากรโดย พ.ต.ท สมบัติ นามสุวรรณ รอง ผกก.สอบสวนสภ.เมืองศรีสะเกษดำเนินโครงการโดย นางภิญญาภัค บุญยมานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ อสม.,ผู้นำชุมชน, บุคลากรหน่วยงานราชการต่างๆ ระดับอำเภอ เข้าร่วมการอบรม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองประปาผิวดิน

Nuttakit
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นางรัชนี หินอ่อน
 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 9 มิถุนายน 2564 

มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ,surgical mask ให้กับโรงเรียนจำนวนสี่แห่ง

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันนี้เวลา 10.00น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยนายสมาน อารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) ได้ดำเนินการ มอบอุปกรณ์เครื่องแสกนอุณหภูมิ และ surgical mask ให้กับโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา โรงเรียนบ้านกะเอิน โรงเรียนบ้านลิงไอ โรงเรียนอนุบาลวังหิน ทั้งหมดจำนวนสี่โรง เพื่อใช้ในการแสกน ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนช่วงเปิดเทอม วันที่ 14 มิ.ย 64 ที่จะถึงนี้

อำเภอวังหินร่วมใจ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันอังคารที่ 8 มิ.ย 2564 เวลา 11.00-12.00น.นายวิชัย ตั้งคำเจริญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ )ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 ในกลุ่มอายุ 60 ปี และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรค ของอำเภอวังหิน ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหินและตรวจเยี่ยมการดำเนินการswab ปชช.กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง4จังหวัด(กทม./ปทุมธานี/นนทบุรี/สมุทรปราการ)เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19 จำนวน72 ราย ณ สสอ.วังหิน ในการนี้มี นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่องนายอำเภอวังหิน นายธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) นายอรรถวุฒิ ชารีผล (ประธาน คปสอ.วังหิน) และคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอวังหิน ได้ให้การต้อนรับและติดตามการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

รประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันที่ 14 พฤษภาค 2564 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลวังหินได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ( คปสอ.วังหิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีนายอรรถวุฒิ ชารีผล ประธาน คปสอ.วังหิน(สาธารณสุขอำเภอวังหิน) เป็นประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ทั้ง หมด เป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือวางแผนและรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

โครงการจิตอาสา หน่วยอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พ.ต.อ.อิทธิโชติ ไชยมงคล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังหิน ได้ให้ความอนุเคราะห์นำคณะเจ้าหน้าที่(กำลังพล) ของ สภ.วังหิน มาดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ภายในและรอบๆ พื้นที่บริเวณของโรงพยาบาล เป็นเวลามากกว่าสองชั่วโมง ในการนี้นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้มอบหมายให้นายวรเทพ วารินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ พ.ต.อ.อิทธิโชติ ไชยมงคล ผู้กำกับการ สภ.วังหิน และกำลังพล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาดำเนินกิจกรรมโครงการดีดี ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จากผู้ที่มีจิตอาสา โรงพยาบาลวังหินจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันที่ 13 พ.ค 64โรงพยาบาลวังหินได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยมีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทั้งหมดผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้แสดงความยินดีและขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้มาใหม่ นางสาวมาริษา โพธิโสภา พยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน