กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนภเกตต์ ขันศิลา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวธมน บุญวงศ์

เจัาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางรัชนี หินอ่อน

นักวิชาการพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุและซ่อมบำรุง

นางธัญญารัตน์ ชูคันหอม

นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้างานเลขานุการ