ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย (Digital Radiography)

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

Read more

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more