งานซักฟอก

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

.

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายเสนอ สถานพงษ์

หัวหน้างานซักฟอก

นายทนงศักดิ์ แป้งผง

พนักงานบริการ