กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

.

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวธมน บุญวงค์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางรัชนี หินอ่อน

นักวิชาการพัสดุ

นางธัญญารัตน์ ชูคันหอม

นักจัดการงานทั่วไป

นางสมใจ กะตะศิลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลัดดาวรรณ์ บุษบา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมนฤดี ทวี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญฤทธิ์ ขุมเงิน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

นางสาวศศิประภาพร ยงย้อย

พนักงานเก็บเงิน

นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ

พนักงานพัสดุ

นางแสวง ยักขะลา

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอรอนงค์ กำจัด

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวพรสุดา ชาญชิด

พนักงานทำความสะอาด

นางปัง ไสยเหล็ก

พนักงานทำความสะอาด

นางฉวีวรรณ บุญปลูก

พนักงานทำความสะอาด

นายเสวียน เพชรล้วน

คนสวน

นายสอน ชาญชิด

คนสวน

นายไกรสิทธิ์ ศรีโพนดวน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายไสว มาระสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุริยา มะระสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย