งานซ่อมบำรุง

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นายวรเทพ วารินทร์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุง

นายธวัชชัย เชื้อทอง

พนักงานบริการ

นายบรรจงรักษ์ บุญคง

พนักงานบริการ