งานซ่อมบำรุง

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

.

รักษาการ หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายธวัชชัย เชื้อทอง

พนักงานบริการ

นายบรรจงรักษ์ บุญคง

พนักงานบริการ