งานโภชนศาสตร์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นายวรเทพ วารินทร์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นางธณาภาวดี ชาลีกุล

โภชนากรปฏิบัติงาน

นางสาวลีรัตน์ ไชยเศษ

นักโภชนากร

นางหนูพิน ศรีพล

พนักงานประกอบอาหาร