งานโภชนศาสตร์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

.

รักษาการ หัวหน้างานโภชนศาสตร์

นางธณาภาวดี ชาลีกุล

โภชนากรปฏิบัติงาน

นางสาวลีรัตน์ ไชยเศษ

นักโภชนากร

นางหนูพิน ศรีพล

พนักงานประกอบอาหาร