รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

ผู้อำนวยการท่านที่ 3

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการท่านที่ 2

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการท่านที่ 1

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน