กลุ่มงานการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นพ.นภัส แสงอุทัย

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.ภคพล ศรีสุตา

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.วิศัลยา วิไลรัตน์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.สิริภา นาจาน

นายแพทย์ปฏิบัติการ