กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางสาวประกาย หมายมั่น

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางชลธิชา ศรีวัง

เภสัชกรชำนาญการ

นายพีระพงศ์ ภูบาล

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวรัชนี งามวิลัย

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายกฤตภัทร์ วรรณจู

เภสัชกร

นายปัญญา คำขันธ์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นายสาธิต ธรรมวัตร

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวแพรวทิพย์ บุราณบริรักษ์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวภัทราภรณ์ เวชพิทักษ์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นายสมบูรณ์ สาระโท

พนักงานบริการ

นางสาวศศิประภาพร ยงย้อย

พนักงานบริการ