รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:00 น.

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ต.ค.63-ธ.ค.63
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.3 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 1
3.3 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2