คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์ธนกร ชมฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นายวรเทพ วารินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป

นายวรเทพ วารินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป

นายวรเทพ วารินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป

นายวรเทพ วารินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป