กลุ่มงานการพยาบาล

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางวรรณรัตน์ แก่นทิพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางนาตยา ยิ่งยง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

นางกัลยา ทัดเทียม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุ

นางอุทัย สุคะตะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานพยาบาลหน่วยจ่ายกลาง