ระบบรายงาน COVID-19 อำเภอวังหิน

ผู้ป่วยราย
ใหม่

2 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม
ในเขต นอกเขต

 91 ราย

ผู้ป่วยที่นอนอยู่
รพ. วังหิน
17 ราย

ผู้ป่วยที่นอนอยู่
รพ. สนาม
0 ราย

ผู้ป่วยที่นอนอยู่
ศูนย์พักคอย

37 ราย

ผู้ป่วยส่งตัวไป
รักษานอกพื้นที่

3 ราย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 24/07/2564 เวลา : 16.00 น. โรงพยาบาลวังหิน

ข่าวสารโรงพยาบาลวังหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม เรื่องน่าสนใจ สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ระดับองค์กร

งานคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล

ITA ประจำปีงบประมาณ2564

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4

งานคุณภาพ HA

ลิงค์หน่วยงานภายในและเพื่อนบ้าน