wanghin HOspital

รับการประเมิน
HA re-accredit ขั้น 3

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมอาคารเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน

สมัครงาน

ภาพประชาสัมพันธ์

ระดับองค์กร

งานคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล

ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4

งานคุณภาพ HA

หน่วยงานภายในและเพื่อนบ้าน