งานการเงินและบัญชี

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสมใจ กะตะศิลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลัดดาวรรณ์ บุษบา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศศิประภาพร ยงย้อย

พนักงานเก็บเงิน