งานการเงินและบัญชี

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางนภเกตต์ ขันศิลา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสมใจ กะตะศิลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลัดดาวรรณ์ บุษบา

นักวิชาการพัสดุ

นายทนงศักดิ์ แป้งผง

พนักงานบริการ

นางสาววันดี ตัดสมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี