งานการเงินและบัญชี

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางนภเกตต์ ขันศิลา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสมใจ กะตะศิลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลัดดาวรรณ์ บุษบา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววันดี ตัดสมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายทนงศักดิ์ แป้งผง

พนักงานบริการ