งานการเงินและบัญชี

นางนภเกตต์ ขันศิลา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

........

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลัดดาวรรณ์ บุษบา

นักวิชาการพัสดุ

นายทนงศักดิ์ แป้งผง

พนักงานบริการ

นางสาววันดี ตัดสมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี