ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ตั้ง เครือข่าย ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหินเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง มีพื้นที่ขนาด 30ไร่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 63 หมู่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2529 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10เตียง ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 20เตียง โดยให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอวังหิน และประชากรในพื้นที่เขตรอยต่อในอำเภอใกล้เคียง ซึ่งนิยมมาใช้บริการโรงพยาบาลวังหิน ทั้งด้านการรักษา และบริการส่งเสริมสุขภาพ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศ ในการสร้างเสริมสุขภาพและบริการ

พันธกิจ

1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
3. พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน รักองค์กร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารโรงพยาบาลวังหิน

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน
โทรศัพท์ 045-606089 ต่อ 227