ติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อภายใน

โทร 045-606089 ต่อ หมายเลขที่ต้องการติดต่อ
หน่วยงานหมายเลข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล999
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป100
งานธุรการ101
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู103
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์104
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์105
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก106
ห้องบัตร107
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค108
งานจ่ายกลาง109
งานพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (ER)110
งานพยาบาลผู้คลอด112
กลุ่มงานโภชนศาสตร์114
กลุ่มงานรังสีวิทยา115
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)116
งานซักฟอก118
พยาบาลซักประวัติ 3127
คลินิก NCD128
หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (ER)111
คลินิก ANC222
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด333
งานพัสดุ201
งานการเงินและบัญชี202
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ห้องคลินิก)225
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ห้องทำงาน)235
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม243
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน244
กลุ่มงานทันตกรรม242
งานเลขานุการ227
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล228
ห้องตรวจโรค 1229
ห้องตรวจโรค 2230
ห้องตรวจโรค 3234
คลังเวชภัณฑ์ยา237
งานยานพาหนะ240
ศูนย์ส่งต่อ238
พยาบาลซักประวัติ 5241
ห้องเก็บเงิน239
งานซ่อมบำรุง125
งาน IT444
ห้อง LAB555
คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา126