งานพัสดุและซ่อมบำรุง

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางรัชนี หินอ่อน

หัวหน้างานพัสดุและซ่อมบำรุง

งานพัสดุ

นางสาวมนฤดี ทวี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพลับพลึง สีสุระ

นักวิชาการพัสดุ

งานซ่อมบำรุง

นายธวัชชัย เชื้อทอง

ช่างเทคนิค

นายบรรจงรักษ์ บุญคง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

งานซักฟอก

นายเสนอ สถานพงษ์

พนักงานบริการ

นายทนงศักดิ์ แป้งผง

พนักงานบริการ