งานพัสดุและซ่อมบำรุง

นางนภเกตต์ ขันศิลา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

นางรัชนี หินอ่อน

นักวิชาการพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวมนฤดี ทวี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพลับพลึง สีสุระ

นักวิชาการพัสดุ

งานซ่อมบำรุง

นายธวัชชัย เชื้อทอง

นายช่างเทคนิค
หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายบรรจงรักษ์ บุญคง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

งานซักฟอก

นายเสนอ สถานพงษ์

พนักงานซักฟอก
หัวหน้างานซักฟอก

นายธนิต สิทธิศรีจันทร์

พนักงานบริการ