งานพัสดุและซ่อมบำรุง

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางนภเกตต์ ขันศิลา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

นางรัชนี หินอ่อน

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวมนฤดี ทวี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพลับพลึง สีสุระ

นักวิชาการพัสดุ

งานซ่อมบำรุง

นายธวัชชัย เชื้อทอง

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายบรรจงรักษ์ บุญคง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

งานซักฟอก

นายเสนอ สถานพงษ์

หัวหน้างานซักฟอก

นายธนิต สิทธิศรีจันทร์

พนักงานบริการ