งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางธัญญารัตน์ ชูคันหอม

หัวหน้างานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายบุญฤทธิ์ ขุมเงิน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

งานอาคารสถานที่

นางแสวง ยักขะลา

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอรอนงค์ กำจัด

พนักงานทำความสะอาด

นางปัง ไสยเหล็ก

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวพรสุดา ชาญชิด

พนักงานทำความสะอาด

นางฉวีวัน บุญปลูก

พนักงานทำความสะอาด

นายเสวียน เพชรล้วน

คนสวน

นายสอน ชาญชิด

คนสวน

นายพงษ์ศักดิ์ ภูลสวัสดิ์

คนสวน

งานรักษาความปลอดภัย

นายไกรศิลป์ ศรีโพนดวน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายไสว มะระสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุริยา มะละสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย