งานเลขานุการและอาคารสถานที่

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางนภเกตต์ ขันศิลา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานเลขานุการ

นางธัญญารัตน์ ชูคันหอม

นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้างานเลขานุการและอาคารสถานที่

นายบุญฤทธิ์ ขุมเงิน

พนักงานขับรถยนต์

งานอาคารสถานที่

นางแสวง ยักขะลา

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอนงค์ กำจัด

พนักงานทำความสะอาด

นางปัง ไสยเหล็ก

พนักงานทำความสะอาด

นางฉวีวัน บุญปลูก

พนักงานทำความสะอาด

นายสอน ชาญชิด

คนสวน

นายพงษ์ศักดิ์ ภูลสวัสดิ์

คนสวน

นายภาสกร โสภากุล

คนสวน

งานรักษาความปลอดภัย

นายไกรศิลป์ ศรีโพนดวน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายไสว มะระสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุริยา มะละสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย