งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางนภเกตต์ ขันศิลา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานเลขานุการ

นางธัญญารัตน์ ชูคันหอม

นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญฤทธิ์ ขุมเงิน

พนักงานขับรถยนต์

งานอาคารสถานที่

นางแสวง ยักขะลา

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอรอนงค์ กำจัด

พนักงานทำความสะอาด

นางปัง ไสยเหล็ก

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวพรสุดา ชาญชิด

พนักงานทำความสะอาด

นางฉวีวัน บุญปลูก

พนักงานทำความสะอาด

นายสอน ชาญชิด

คนสวน

นายพงษ์ศักดิ์ ภูลสวัสดิ์

คนสวน

นายภาสกร โสภากุล

คนสวน

งานรักษาความปลอดภัย

นายไกรศิลป์ ศรีโพนดวน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายไสว มะระสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุริยา มะละสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย