มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลวังหิน ปี 2564

 • นโยบายการจัดการคุณภาพ
 • กระบวนการคุณภาพ
 • ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ
 • การกำหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 • การจัดการมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป, มูลฝอยติดเชื้อ, วัสดุและกากของเสียอันตราย)
 • การจัดการน้ำเสีย     
 • การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค        
 • การจัดการระบบส่องสว่าง     
 • การจัดการมลพิษทางเสียง      
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศ   
 • การลดปริมาณของเสีย
 • การจัดการด้านพลังงาน
 • การจัดการด้านความปลอดภัย
 • กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • การอบรมบุคลากร
 • สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร
 • การจัดการแบบแปลนแผนผังงานระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องที่ให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ
 • คุณภาพของระบบไฟฟ้า
 • การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • ระบบก๊าซทางการแพทย์
 • พื้นที่กำเนิดรังสี
 • การจัดหาและติดตั้งของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • การใช้งานและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • การซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • การยกเลิกการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • การบริหารจัดการ
 • กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
 • กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและญาติ
 • ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการห้อง Data Center