กลุ่มงานการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นายแพทย์นภัส แสงอุทัย

ประธานองค์กรแพทย์

นพ.สงวนศักดิ์ วิเศษศุกล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

พญ.พิชชาพร สถาพรพงษ์ภิญโญ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.อิทธิเดช โชติสวัสดิ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ