องค์กรแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นพ.จิติวัฒน์ อุดมศิลป์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.เอกวุฒิ มั่นคง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.ปานเนตร ราชประสิทธิ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ