กลุ่มงานการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นพ.สงวนศักดิ์ วิเศษศุกล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.นภัส แสงอุทัย

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.อิทธิเดช โชติสวัสดิ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ