กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวสุกฤตา ทองปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ฯ

นางสาวจุฬาทิพย์ สืบบุตร

แพทย์แผนไทย

นางสาวอรนุช ศูนย์ดำ

แพทย์แผนไทย ประจำPCC

นางพจนา ดวนใหญ่

พนักงานช่วยการพยาบาล