กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นายอุดร สีหบุตร

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ฯ

นายญาณวุฒิ นามวัน

แพทย์แผนไทย

นางพจนา ดวนใหญ่

พนักงานช่วยเหลือคนไข้