งานการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและหน่วยจ่ายกลาง

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางอุทัย สุคะตะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ฯ

นางวงเดือน อ้อมแก้ว

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2

นางบูรยา รัมศักดิ์

พนักงานช่วยการพยาบาล

นายสุรเดช ทวี

พนักงานบริการ

นายสุธิพงษ์ สรงแก้ว

พนักงานบริการ

นางสาวพรรณอร กันยา

พนักงานบริการ