กลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวประกาย หมายมั่น

รักษาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์

นางธณาภาวดี ชาลีกุล

โภชนากรปฏิบัติงาน

นางสาววลีรัตน์ ไชยเศษ

นักโภชนาการ

นางหนูพิน ศรีพล

พนักงานประกอบอาหาร