กลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวประกาย หมายมั่น

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นางธณาภาวดี ชาลีกุล

โภชนากรปฏิบัติงาน

นางสาววลีรัตน์ ไชยเศษ

นักโภชนาการ

นางสาววพรสุดา ชาญชิด

พนักงานบริการ (ความสะอาด)