กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายอุดร สีหบุตร

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายสุนิรันดร์ ดวนใหญ่

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสุรเดช ทวี

พนักงานบริการ