กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นายอุดร สีหบุตร

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายสุนิรันดร์ ดวนใหญ่

พนักงานช่วยเหลือคนไข้