งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางเข็มพร พรมศร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรอุมา ทองสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุรันดร วิถี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจันทร์จิลา วิลัยเลิศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ อ้อมแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกมลมาศ พุฒพัฒธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวน้ำฝน เภาแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจิรนันท์ สีทา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวฏาฐิณี ลาภทวี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพันธิวา การินทร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอรทัย พรมแพน

พยาบาลวิชาชีพผฏิบัติการ

นางจารุณี ใสกระจ่าง

พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวอนงรัตน์ กำจัด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุภาภรณ์ ปิตุรงค์

พนักงานช่วยการพยาบาล

นายสุนันท์ บุญช่วย

พนักงานบริการ

นายบัญฑิต สีทา

พนักงานบริการ

นายธนพล พรมชาติ

พนักงานบริการ

นายชิตณรงค์ ถ้ำทอง

พนักงานบริการ