งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางเข็มพร พรมศร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรอุมา ทองสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุรันดร วิถี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจันทร์จิลา วิลัยเลิศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ อ้อมแก้ว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางกมลมาศ พุฒพัฒธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวน้ำฝน เภาแก้ว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวจิรนันท์ สีทา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวฏาฐิณี ลาภทวี

พยาบาลวิชาชีพ

นางจารุณี ใสกระจ่าง

พนักงานช่วยการพยาบาล

นางอรุณนีย์ วันลิโก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวอนงรัตน์ กำจัด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุภาภรณ์ ปิตุรงค์

พนักงานช่วยการพยาบาล

นายปพนพัชร์ สำเภา

พนักงานบริการ