งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางวรรณรัตน์ แก่นทิพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสาวอัทธนียา มารยาท

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรรณิชชา ธรรมวัตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุวรรณี สีทา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิสา สมาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปิติยา ทองพูน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจันทร์จิลา วิลัยเลิศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรญา ปรือปรัก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส3

นางสาวอุษา บุญตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสมเกียรติ สุธาตุ

พนักงานบริการ

นายสทธิชัย สมใจ

พนักงานบริการ

นางสาวพัชรี ผ่องใส

พนักงานช่วยเหลือคนไข้