งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางวรรณรัตน์ แก่นทิพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสาวอัทธนียา มารยาท

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรรณิชชา ธรรมวัตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุวรรณี สีทา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิสา สมาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจันทร์จิลา วิลัยเลิศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปิติยา ทองพูน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรญา ปรือปรัก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส3

นางสาวอุษา บุญตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสทธิชัย สมใจ

พนักงานบริการ

นายสมเกียรติ สุธาตุ

พนักงานบริการ

นางสาวพัชรี ผ่องใส

พนักงานช่วยเหลือคนไข้