งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางวรรณรัตน์ แก่นทิพย์

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสาวอัทธนียา มารยาท

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรรณิชชา ธรรมวัตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิสา สมาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางทิพวรรณ ทองละมุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุวรรณี สีทา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปิติยา ทองพูน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรญา ปรือปรัก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส1

นางสาวอุษา บุญตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจุฑามาส วิจารณ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสทธิชัย สมใจ

พนักงานบริการ