งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางวรรณรัตน์ แก่นทิพย์

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสาวอัทธนียา มารยาท

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรรณิชชา ธรรมวัตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางทิพวรรณ ทองละมุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุวรรณี สีทา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปิติยา ทองพูน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรญา ปรือปรัก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส1

นางสาวอุษา บุญตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจุฑามาส วิจารณ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสทธิชัย สมใจ

พนักงานบริการ