กลุ่มงานรังสีวิทยา

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางณปภัช พุทธรักษา

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นายอาณัติ ชมภูวงศ์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นายธนิต สิทธิศรีจันทร์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค