กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวธารทิพย์ กองเงิน

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวสมพิน คำเก่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ

นางขันทอง มังษา

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

นายจรัล คำเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชัชวาล ดวนใหญ่

พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวอรชร สาระพล

พนักงานบัตรรายงานโรค

นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจุฑามาส วิจารณ์

เจ้าพนักงานสถิติ

นางสาวอรยา คลองผา

พนักงานบริการ