กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวธารทิพย์ กองเงิน

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

นางขันทอง มังษา

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

นายจรัล คำเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชัชวาล ดวนใหญ่

พนักงานบริการ

นางสาวอรชล สาระพล

พนักงานบัตรรายงานโรค