กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

.

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

นางสาวธารทิพย์ กองเงิน

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

นางขันทอง มังษา

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

นายจรัล คำเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชัชวาล ดวนใหญ่

พนักงานบริการ

นางสาวอรชล สาระพล

พนักงานบัตรรายงานโรค