กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวธารทิพย์ กองเงิน

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

นางขันทอง มังษา

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

นายจรัล คำเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชัชวาล ดวนใหญ่

พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวอรชร สาระพล

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวจุฑามาส วิจารณ์

พนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปิ่นมะณี นามวัน

พนักงานบริการ