งานยานยนต์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

.

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายโชคชัย อำนวย

หัวหน้างานยานยนต์

นายอมร ดวงตา

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ จันทะเสน

พนักงานขับรถยนต์

นายนิคม ลูกแก้ว

พนักงานบริการ

นายธีรพงศ์ เกียรติภูมิวัฒนา

พนักงานบริการ