งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางนภเกตต์ ขันศิลา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวธมน บุญวงศ์

หัวหน้างานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่

นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานยานพาหนะ

นายโชคชัย อำนวย

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายอมร ดวงตา

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ จันทะเสน

พนักงานขับรถยนต์

นายนิคม ลูกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรพงศ์ เกียรติภูมิวัฒนา

พนักงานขับรถยนต์