งานธุรการ การเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ

นางนภเกตต์ ขันศิลา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวธมน บุญวงศ์

เจัาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้างานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่

นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานยานพาหนะ

นายโชคชัย อำนวย

พนักงานขับรถยนต์ ส.๒
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายอมร ดวงตา

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ จันทะเสน

พนักงานขับรถยนต์

นายนิคม ลูกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรพงศ์ เกียรติภูมิวัฒนา

พนักงานขับรถยนต์