งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางนภเกตต์ ขันศิลา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวธมน บุญวงศ์

หัวหน้างานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่

นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานยานพาหนะ

นายโชคชัย อำนวย

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายอมร ดวงตา

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ จันทะเสน

พนักงานขับรถยนต์

นายนิคม ลูกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรพงศ์ เกียรติภูมิวัฒนา

พนักงานขับรถยนต์