งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวธมน บุญวงศ์

หัวหน้างานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่

งานธุรการ

นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานยานพาหนะ

นายโชคชัย อำนวย

พนักงานขับรถยนต์ ส.๒

นายอมร ดวงตา

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ จันทะเสน

พนักงานขับรถยนต์

นายนิคม ลูกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรพงศ์ เกียรติภูมิวัฒนา

พนักงานขับรถยนต์