กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นายสมาน อารีย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางศรีอุบล สีนอเนตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางภิญญาภัค บุญยมานุรักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พจท.วิไกร กะตะศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพัชนี ผิวงาม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรัตนา ทานกระโทก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวน้ำฝน ใสกระจ่าง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวธนาภรณ์ กำจัด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางภรภัสสรณ์ วิเชียรนิธิโชติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนภา ไชยเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายรณน อำนวย

นักวิชาการสาธารณสุข