กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางศรีอุบล สีนอเนตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

พ.จ.อ.วิไกร กะตะศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพัชนี ผิวงาม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรัตนา ทานกระโทก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางภรภัสสรณ์ วิเชียรนิธิโชติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาลินี สุดเทวา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวธนาภรณ์ กำจัด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนภา ไชยเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายรณน อำนวย

นักวิชาการสาธารณสุข