กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางศรีอุบล สีนอเนตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

พ.จ.อ.วิไกร กะตะศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพัชนี ผิวงาม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรัตนา ทานกระโทก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวธนาภรณ์ กำจัด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางภรภัสสรณ์ วิเชียรนิธิโชติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนภา ไชยเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายรณน อำนวย

นักวิชาการสาธารณสุข