กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

นางสาวภิญญาภัค บุญยมานุรักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

นางดวงพร ไชยราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเข็มพร พรมศร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางทิพวรรณ ทองละมุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวน้ำฝน ใสกระจ่าง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ