กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางณปภัช พุทธรักษา

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวเกศศิรินทร์ กิ่งป้อง

นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ

นางสาวกลิ่นถลา ไชยสุข

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวอินทิรา วงษ์เลิศ

นักเทคนิคการแพทย์

นางแพทอง ชนะชัย

พนักงานประจำห้องทดลอง