กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางณปภัช พุทธรักษา

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิกการแพทย์

นางสาวเกศศิรินทร์ กิ่งป้อม

นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ

นางสาวกลิ่นถลา ไชยสุข

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน

นางแพทอง ชนะชัย

พนักงานประจำห้องทดลอง